Termékek Menü
Ön jelenleg itt jár: > >

Adatvédelem

A Fair Play Trade Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) http://www.fairplaytrade.hu/ domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja a Szolgáltató által forgalmazott termékek interneten történő bemutatása, értékesítése és -igény szerint- házhozszállítása a vásárlók részére. Adatgyűjtésére -tevékenységéhez kapcsolódóan- azonosító adatokkal kitöltött megrendelőlap, illetve hírlevélre számot tartó ügyfelek részéről, a hírlevél eljuttatásához szükséges azonosító adatok önkéntes megadása révén kerül sor. Az adatgyűjtést és adatfeldolgozást a Szolgáltató önállóan, saját erőforrásaira támaszkodva végzi. A 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Törvény) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról hatálya a Szolgáltató adatgyűjtésére is kiterjed. Adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben, ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, valamint a cél elérésére alkalmas. Ügyfeleink magánszféráját messzemenőkig tiszteletben tartjuk, melynek alátámasztására, biztosítására bocsátjuk ki jelen nyilatkozatunkat.

 

Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

Szolgáltató adatai Cégnév: Fair Play Trade Kft. 1172 Budapest Lokátor u. 7.

Képviselő neve: Cseke Máté

Elektronikus levélcím: info@fairplaytrade.hu

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-695759

Nyilvántartó hatóság: mint cégbíróság

Adószám: 12630020-2-42

Számlavezető pénzintézet: Budapest Bank

Pénzforgalmi jelzőszám: 10102103-06410100-01005006

A Szolgáltató kijelenti, hogy az általa kezelt adatokat – a felhasználó írásbeli hozzájárulása hiányában – közvetlen üzletszerzési célra nem használja fel.

Az ügyfelekre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben meghatározott esetben, illetve az érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Szolgáltató jogosult jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá mind a Szolgáltatóra, mind az érintettre nézve.

A Fair Play Trade Kft. a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabállyal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli. A honlap használatával Ön, mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

 Az adatkezelés időtartama: 8 év

Az Adatvédelmi Nyilatkozat legutóbbi módosításának dátuma: 2012. Január 15.

Az Adatvédelmi Nyilatkozat egyértelmű értelmezése érdekében tisztázandó fogalmak a következők:

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége. Különösen ezek gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő- kezeléséhez.

 

Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá a Törvénnyel összhangban kérheti adatai módosítását, zárolását, törlését.

Szolgáltató az érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül írásban, e-mail útján adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy a jogszabályban meghatározott kivételekkel azok törlését kérni.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Levelezési cím: Fair Play Trade Kft 1172 Budapest Lokátor u. 7. Email: info@fairplaytrade.hu Telefon: +36-1-412-0470

Az érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Szolgáltató munkatársához fordulhat az info@fairplaytrade.hu email címen.

Az érintett a Törvény, valamint a Polgári törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint az adatvédelmi biztoshoz is fordulhat (1051 Budapest, Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40, illetve http://abiweb.obh.hu/abi/).